Tiếng Việt    English
Thông báo

Mời dự tọa đàm "Các yếu tố ảnh hưởng ý định và hành vi mua xanh ở Việt Nam – một nền kinh tế mới nổi"

Ngày đăng: 30/01/2018 8:31:21

Chương trình E-PhD
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuỗi tọa đàm của giảng viên

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM

Các yếu tố ảnh hưởng ý định và hành vi mua xanh ở Việt Nam – một nền kinh tế mới nổi

Tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định và hành vi mua sản phẩm xanh đối với người tiêu dùng thành thị ở Việt Nam. Dữ liệu được thu thập qua cuộc khảo sát người tiêu dùng ở Hà Nội. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy hầu hết các giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. Cụ thể, kết quả cho thấy cả 03 khía cạnh của ‘chủ nghĩa vật chất’ có tác động tới thái độ đối với hành vi mua xanh, trong đó ‘quan niệm về sự thành đạt’ và ‘quan niệm về hạnh phúc’ có tác động ngược chiều tới thái độ đối với mua xanh, trong khi ‘mục tiêu trung tâm’ có tác động thuận chiều tới thái độ. Cả 03 yếu tố trong mô hình TPB (thái độ đối với hành vi mua xanh, chuẩn chủ quan và nhận thức về khả năng kiểm soát hành vi) có tác động dương tới ý định mua xanh. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra hành vi mua xanh chịu tác động bởi ý định mua và nhận thức về khả năng kiểm soát hành vi. Các kết quả nghiên cứu được thảo luận và bài viết cũng đưa ra những gợi ý, đề xuất đối với doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.  

 

Thời gian và địa điểm:
Ngày: Thứ 6, 2 tháng 2, 2018
Thời gian: 16h.30 – 17h.30
Địa điểm: Phòng 4.5, Tầng 4, Nhà 10

*Liên hệ: Bạch Ngọc Thắng. M: 0165 443 1750. E:  bnthang@gmail.com, hoặc thangbn@neu.edu.vn.Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn