Tiếng Việt    English
Thông báo

Bổ sung Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 38) đợt II của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày đăng: 17/08/2017 9:37:1

Bổ sung Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 38) đợt II của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo bổ sung Thông báo số 796/TB-ĐHKTQD ngày 12/6/2017 của Nhà trường về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 38) đợt II, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm và Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh hai ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo bổ sung Thông báo số 796/TB-ĐHKTQD ngày 12/6/2017 của Nhà trường về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 38) đợt II, cụ thể như sau:

1. Bổ sung mục 9. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh

Từ năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức riêng chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh, với các nội dung tuyển sinh như sau:

9.1. Chỉ tiêu và ngành tuyển sinh

Chương trình tuyển tối đa 10 nghiên cứu sinh cho hai ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh. Số lượng nghiên cứu sinh này nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ chung của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong năm 2017.

9.2. Điều kiện dự tuyển

Ứng viên tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh cần đáp ứng các quy định sau:

9.2.1. Có bằng thạc sĩ thuộc khối kinh tế, kinh doanh và quản lý, phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; hoặc có bằng thạc sĩ một số ngành khoa học khác được xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên (có điểm trung bình học tập từ 8,0 trở lên trên thang điểm 10 hoặc tương đương).

9.2.2. Có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thể hiện ở việc là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

9.2.3. Có đề cương nghiên cứu (2800-3000 từ) như quy định tại mục 5.2.2, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

9.2.4. Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

9.2.5. Có đủ năng lực tiếng Anh để tham gia chương trình, thể hiện ở một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 70 trở lên (do IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền cấp) hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 6.0 trở lên (do British Council hoặc IDP Australia hoặc University of Cambridge cấp) trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên (do IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền cấp) hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên (do British Council hoặc IDP Australia hoặc University of Cambridge cấp) trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp này, ứng viên cần bổ sung chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 70 trở hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 6.0 trở lên trong vòng 6 tháng sau khi được tuyển vào chương trình.

9.3. Hồ sơ dự tuyển, cách thức xét tuyển: theo quy định tại mục 6, 7 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (khóa 38) đợt II.

9.4. Thời gian xét tuyển: cuối tháng 9/2017

9.5. Các thông tin khác về chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh: xem tại đây Phuluc.zip

2. Thay thế mục 9. Thông tin liên hệ bằng mục 10. Thông tin liên hệ, với nội dung không thay đổi. 

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn