Tiếng Việt    English
THÀNH VIÊN

TS. Bạch Ngọc Thắng

Ngày đăng: 07/05/2015 15:47:23

TS. Bch Ngọc Thng

 

Giảng Viên

Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ: phòng 102, Nhà 14

Điện thoại: 84 165 443 1750

Email: bnthang@gmail.com

Trình độ học vấn

  • Tiến sĩ:  Kinh tế học, Đại học Queensland, Australia (2014)
  • Thạc sĩ: Kinh tế phát triển, Chương trình cao học kinh tế phát triển Việt Nam-Hà Lan, Viện nghiên cứu xã hội (Đại học Erasmus Rotterdam) và Đại học Kinh tế Quốc dân (2005)
  • Cử nhânKinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân (2002)

Lĩnh vực Nghiên cứu:

Ưu tiên một:Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Ưu tiên hai:Chính sách kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế,Kinh tế lượng ứng dụng

Ấn bản nghiên cứu

N.T. Bạch, “Qui trình ươm tạo và cơ chế tài trợ vốn cho vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.

K.M. Nguyễn, T.L Giang, &N.T. Bạch, “Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Tiếp cận phân tích tham số và phi tham số” (bằng tiếng Anh), Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc,số 1/tập 23.

N.T. Bạch, “Phân tích hiệu quả kỹ thuật ngành khách sạn Việt Nam”. Trong K.M. Nguyễn (chủ biên), Hiệu quả kỹ thuật và tăng trưởng năng suất ở Việt Nam: Phân tích tham số và phi tham số. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động xã hội.

N.T. Bạch, “Phân tích hiệu quả kỹ thuật ngành sắt thép Việt Nam”. Trong K.M Nguyễn (chủ biên), Ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật đến tăng trưởng kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Kinh nghiệm Giảng dạy:

Trợ giảng, Trường Kinh tế, Đại học Queensland (tháng 1, 2011–tháng 4, 2014)

Các môn học:Kinh tế vĩ mô cho kinh doanh, Phân tích kinh tế vĩ mô, Kinh tế ngành quốc tế, Thương mại và đầu tư quốc tế (cho học viên cao học); Kinh tế vĩ mô nâng cao, Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, Nhập môn Kinh tế vĩ mô (cho sinh viên đại học).

Giáo viên thỉnh giảng, Đại học Griffith –Cơ sở South Bank (tháng 9, 2013)

Bài giảng có tiêu đề “Kinh tế Việt Nam: Chỉ số và những nhận định”.

Giảng viên, Đại học Kinh tế Quốc dân (2003-2009)

Các môn học:Kinh tế học, Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng, Quản lý dự án.

Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội (2008-2009)

Môn học:Thống kê xã hội.

Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Troy – Chương trình BBA Hà Nội (2007-2009)

Các môn học:Kinh tế học quản lý, Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý, Nguyên lý kinh tế vĩ mô.BBA Program)Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn