Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

Ngày đăng: 07/01/2019 8:38:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2019
(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/01/2019

08h00

Họp triển khai hoàn thiện Đề án mở các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Thọ, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT) và Trưởng các đơn vị: V.QTKD; TT.ĐTTTCLC&POHE; K.Toán KT; K.DLKS;  K.QTKD; V.NHTC.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức “Dạ hội Chào năm mới 2019” và kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TCKT, P.QTTB, PSA, Đoàn TN, Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN
chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và lãnh đạo tư vấn QLDA, TVGS, T.Cty 36

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

 

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công việc đã thực hiện năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Ban Giám hiệu, cùng cán bộ, viên chức K.ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp HĐTS chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) theo QĐ số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/1/2019.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đảm, Thục Anh, Giang, H.Lan (V.ĐTQT); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thùy (K.NNKT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị nội dung

16h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về chương trình phối hợp Tổ chức Hội chợ Tết nhà mình.

Ban Giám hiệu, cùng lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.TT, TT.DVHTĐT.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 08/01/2019

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Bảo vệ.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thọ, Thúy (P.TCCB) và cán bộ, viên chức Phòng Bảo vệ (Không bao gồm những cán bộ đang trong ca trực).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Làm việc với nhà cung cấp Gói bảo hiểm sức khỏe tổng thể và khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Tọa đàm khoa học: “Tầm nhìn và Chiến lược thực thi Đô thị thông minh ở Việt Nam”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trường, Huyền, Hoàng, Lan (K.MT&ĐT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5  Nhà A1

K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm về chương trình đào tạo “Dữ liệu và Phân tích kinh doanh trong nền kinh tế số”.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định số 736/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/8/2018 của Hiệu trưởng, Lãnh đạo các Khoa/Viện và lãnh đạo các bộ môn trực thuộc: K.Toán KT, K.QTKD, K.Thống kê, V.CNTTKT, K.Tin học KT và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTTCLC& POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu Trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy năm 2018.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Trường và các đ/c Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 09/01/2019

08h00

Phòng Quản trị Thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án thiết kế Thư viện Phạm Văn Đồng.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.TCCB, V.CNTTKT, TT.TTTV và đại diện PSA.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản trị Thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về gói thầu phần cứng Dự án Thư viện điện tử dùng chung.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.TCCB, V.CNTTKT, TT.TTTV.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Thường trực Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019 báo cáo Ban chỉ đạo.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c thường trực Tổ công tác.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. 

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Thư viện điện tử dùng chung.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.TCCB, V.CNTTKT, TT.TTTV và các thành viên Ban Quản lý Dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/01/2019

08h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 1/2019.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường góp ý Đề án "Tổ chức đào tạo theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học” và xin ý kiến về chương trình đào tạo Kinh doanh số.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5  Nhà A1

P.QLĐT, V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h30

Tiếp và làm việc với đại diện tổ chức Kiểm định ACBSP.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD, TT.ĐTTTCLC&POHE.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTT CLC& POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung quy định kiêm giảng, thỉnh giảng.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Ngọc, Tuyên (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Đảm (V.ĐTQT); Thành (P.QLKH); Hương (V.QTKD); Vinh (TTĐTTX); Toàn (K. Luật).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/01/2019

08h00

Tọa đàm khoa học: “Tầm nhìn và Chiến lược thực thi Đô thị thông minh ở Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại biểu có giấy mời và các cán bộ, giảng viên Khoa MT&ĐT.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5  Nhà A1

K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

 

Khoa Đại học Tại chức, Trung tâm đào tạo Từ xa báo cáo Ban Giám Hiệu về việc tổ chức đào tạo trực tuyến cho hệ VLVH.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Quang, Hữu (K.ĐHTC); Vinh, Trung (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại Trưởng đơn vị nhóm 1.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đồng chí trong Đảng ủy Trường, Hội đồng trường (thành viên là công chức, viên chức của Trường), Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị nội dung

Thứ Bảy 12/01/2019

- 08h00 đến 10h30: Thi tuyển sinh khóa 15, kỳ mùa xuân chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU): Môn thi Kiến thức tổng hợp; tại Giảng đường D2.
- 14h00 đến 16h30: Thi tuyển sinh khóa 15, kỳ mùa xuân chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU): Môn thi tiếng Anh;  tại Giảng đường D2.

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật 13/01/2019

- 08h00 đến 17h00:  Thi tuyển sinh khóa 15, kỳ mùa xuân chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU): Phỏng vấn; tại Giảng đường D2.

09h00

Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết NEU - Đại học Andrews, Hoa Kỳ, Khoá 2 và Hội thảo “Lãnh đạo đa văn hóa: Chiến lược quản trị nhân sự 4.0”.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các cán bộ, viên chức V.QTKD, các tân học viên, các đại biểu có giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- 08h30-16h00 thứ Hai, ngày 07/01/2019. Báo cáo các chức năng đã hiệu chỉnh và thống nhất kế hoạch tập huấn Phần mềm Văn phòng điện tử PSC E-Office. Thành phần: Phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nhất, Dương Văn Toàn (Công ty PSC) và Tổ thư ký, tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì: ThS. Bùi Đức Dũng - Trưởng phòng Tổng hợp. Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1. Công ty PSC, Viện CNTTKT chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-17h00 thứ Ba, ngày 08/01/2019. Tập huấn sử dụng quy trình CTĐT, Tổ chức học phần, lớp học phần, Tập huấn sử dụng quy trình xếp thời khóa biểu. Thành phần: Viện đào tạo sau đại học, Công ty PSC, Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học. Địa điểm: Viện đào tạo Sau đại học. Công ty PSC, Viện đào tạo Sau đại học chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-11h30 thứ Ba, ngày 08/01/2019. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản trị tài sản PSC AMS. Thành phần: Phòng Quản trị thiết bị, Công ty PSC. Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng Quản trị thiết bị. Địa điểm: Phòng Quản trị thiết bị. Công ty PSC, Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-11h30 thứ , ngày 09/01/2019.Tập huấn sử dụng quy trình đăng ký môn học Online, Offline. Thành phần: Viện đào tạo Sau đại học, Công ty PSC, Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học. Địa điểm: Viện đào tạo Sau đại học. Công ty PSC, Viện đào tạo Sau đại học chuẩn bị tài liệu.
- 07h00 thứ Năm, ngày 10/01/2019. Tham quan và khảo sát tại Công ty Honda Việt Nam, chi nhánh Hà Nam. Thành phần: 50 sinh viên Khóa 58, Tài chính tiên tiến; 15 giáo viên và sinh viên Trường Đại học California, Long Beach, Hoa Kỳ; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Lương Thu Hà - Phó Giám đốc TT.ĐTTTCLC&POHE. Địa điểm: Công ty Honda Việt Nam, tỉnh Hà Nam. TTĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị hồ sơ, thủ tục
- 08h00-17h00 thứ Năm, ngày 10/01/2019. Làm việc với đại diện tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ; TTĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-17h00 thứ Năm, ngày 10/01/2019. Tập huấn quy trình tổ chức học phần, lớp học phần, xếp thời khóa biểu. ĐKHP Offline, tập huấn quy trình nhập học sinh viên, thu hồ sơ. Thành phần: Khoa Đại học tại chức, Công ty PSC, Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Thành phần: PGS.TS Phạm Quang - Trưởng khoa Đại học tại chức. Địa điểm: Khoa Đại học tại chức. Công ty PSC, Khoa Đại học tại chức chuẩn bị tài liệu.
- 08h00-17h00 thứ Sáu, ngày 11/01/2019. Làm việc với đại diện tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ; TTĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3. Nhà A1. TTĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Sáu, ngày 11/01/2018. Giao lưu giữa sinh viên CTTT và sinh viên Trường Đại học California, Long Beach, Hoa Kỳ. Thành phần: Sinh siên CTTT, 15 giáo viên và sinh viên Trường Đại học California, Long Beach, Hoa Kỳ. Chủ trì: Chủ trì: TS Lương Thu Hà - Phó Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 716 tầng 7 Nhà A2. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

- 16h00, thứ Ba ngày 08/01/2019: NCS. Trần Thị Trúc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của di cư nội địa tới đời sống người cao tuổi ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 16h00, thứ Sáu ngày 11/01/2019: NCS. Dương Thị Hải Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 09h00, thứ Bảy ngày 12/01/2019: NCS. Lương Thị Thanh Việt bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành cao su Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn