Tiếng Việt    English
HỢP TÁC

Thông báo V/v: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2012 tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng: 08/06/2011 10:11:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Phòng Quản lý khoa học
–––––––––––––––––––––––
Số: 28 /ĐH KTQD-TBQLKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG BÁO
V/v: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2012 tỉnh Đắk Nông

Vừa qua Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được thông báo số 119/SKHCN-KH ngày 27/5/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Nông về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đắk Nông năm 2012, Phòng Quản lý  Khoa học kính gửi tới các đơn vị và các nhà khoa học trong trường được biết và thực hiện (file đính kèm).
          Phòng QLKH xin trân trọng thông báo.Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn