Tiếng Việt    English
HỢP TÁC

Thông báo Về việc cử sinh viên khóa 49,50 tham gia coi thi tuyển sinh đại học chính quy khoá 53, đợt 1, đợt 2 tháng 7 năm 2011

Ngày đăng: 08/06/2011 10:10:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
------------------------
Số:    661     /CV-ĐH KTQD-TCCB
Về việc cử sinh viên khóa 49,50 tham gia coi thi tuyển sinh đại học chính quy khoá 53, đợt 1, đợt 2 tháng 7 năm 2011.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày    01   tháng  06  năm 2011

                

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        

     Theo yêu cầu của công tác coi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy khoá 53 đợt 1 vào các ngày 3,4,5 tháng 7/2011 và đợt 2 vào các ngày 8,9,10 tháng 7/2011. Trường điều động sinh viên khoá 49,50 tham gia coi thi tuyển sinh.
Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường:
1. Quán triệt yêu cầu điều động tham gia coi thi tuyển sinh đến toàn thể sinh viên của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ của từng viên chức và quán triệt tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác coi thi cho sinh viên được cử đi coi thi.
2. Lập danh sách cử sinh viên thuộc đơn vị khoa, viện tham gia coi thi số lượng: . . . . . . . . . người
( theo mẫu gửi kèm)
3. Không cử sinh viên của đơn vị có người thân dự thi (vợ, chồng, con, anh chị  em ruột) thi tuyển sinh khoá 53 tham gia coi thi.
 Danh sách lập trên Excel gửi trực tiếp bản in có chữ ký của Trưởng đơn vị và bản mềm qua email: loanpt@neu.edu.vn về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 06/06/2011.
 Trân trọng cảm ơn.              

Nơi nhận:
- Như trên            
- Lưu TCCB,TH

TL/HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

Th.sỹ Nguyễn Quang DậtTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn