Tiếng Việt    English
ĐỘI NGŨ

Doan Hoang Minh, Ph.D.

Ngày đăng: 28/11/2014 10:43:46

Doan Hoang Minh, Ph.D.

 

 

Lecturer, Manager of the PhD Education
Program Graduate School
National Economics University

Office: # 205, Building # 6
Contact: 0983420028
Email:
minhdh@neu.edu.vn

 

Education Qualifications

  • Ph.D. in Marketing, University of Paris Dauphine, France (2006)
  • Master of Science in Marketing and Strategy, University of Paris Dauphine, France (1999)
  • MBA, French-Vietnamese Center for Management Education (CFVG), Vietnam, 1998
  • BA in French Language and Civilization, University of Languages and International Studies - Vietnamese National University of Hanoi (VNU), 1996

Research:

Consumer Bahavior, Branding, Marketing management, Research management

Selected Publications

Doan, H.M., (2010), Managing PhD education program at the National Economics University Problems and solutions, National Workshop Renovating scientific and technological activities in economics and management in higher education institutions, National Economics University.

Doan, H.M., (2006),   Vietnamese consumers and Brands : a profile, Review Marketing Vietnam, N25, Vietnamese Marketing Association.

Doan, H.M., (2003), Impact of foreign brands on Vietnamese consumer behavior, French Review in Management (Revue Francophone de Gestion. CIDEGEF)  http://www.cidegef.refer.org/index_revue.htm

Doan, H.M., (2003), Vietnamese consumer’s Perception of Brand in the transitional period : a  qualitative research, Ouverture économique N°8 CFVG. http://www.cfvg.org/Publications

Teaching: 

  1. Marketing Management – MBA program (National Economics University, International School – IS VNU, University of Economics and Business - VNU).
  2. Consumer Behavior – MBA program (CFVG-NEU)
  3. Auditing and Planning Marketing – MBA Program (CFVG-NEU, IS VNU)Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn