Tiếng Việt    English
Thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ohio

Cấu trúc Chương trình

Ngày đăng: 28/11/2014 17:24:17

Cấu trúc Chương trình

Chương trình yêu cầu 52 giờ tín chỉ:

20 giờ tín chỉ Kinh tế, 20 giờ tín chỉ Tài chính và 8 giờ tín chỉ Kế toán. Cuối chương trình, học viên sẽ đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm hoặc viết luận văn nghiên cứu dưới sự giám sát của giảng viên (4 giờ tín chỉ).

Chương trình học bao gồm 12 môn học, 1 luận văn (hoặc thực tập), kéo dài trong 4 học kỳ

Hai học kì đầu học tại Đại học Kinh tế Quốc dân:

1. Kế toán quản trị (Managerial Accounting, MFE6100)

2. Kinh tế vĩ mô và biến động kinh doanh (Macroeconomics and Business Fluctuations, MFE6010)

3. Kinh tế học quản lý (Managerial Economics, MFE6050)

4. Thương mại quốc tế và thị trường tài chính (International Trade and Financial Markets, MFE6400)

5.  Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis, MFE6110)

6. Phân tích thu nhập cố định (Fixed Income Analysis, MFE6500)

Hai học kì tiếp theo học tại Đại Học Ohio:

7. Phân tích định lượng cho thị trường tài chính (Quantitative Analysis for Financial Markets, MFE6000)

8.  Thống kê và Kinh tế lượng (Statistics and Econometrics, MFE6390)

9. Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance, MFE6200)

10. Phân tích định lượng trong thị trường vốn (Quantitative Analysis in Equity Markets, MFE6210)

11. Các sản phẩm tài chính phái sinh (Financial Derivatives, MFE6440)

12. Lý thuyết danh mục đầu tư (Portfolio Theory, MFE 6230),

13. Luận văn thạc sỹ (MFE6960) hoặc thực tập (MFE6910)

Chương trình được cấu trúc để tất cả các yêu cầu học tập có thể được hoàn thành trong thời gian hai năm. Sáu môn học sẽ được thực hiện tại Việt Nam và được giảng dạy bởi các giáo sư, giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân, và giáo viên thỉnh giảng đến từ Đại học Ohio. Bảy môn học còn lại sẽ được giảng dạy bởi các giáo sư, giảng viên tại Đại học Ohio ở Athens, Ohio, Hoa Kỳ. Để hoàn tất chương trình, học viên sẽ hoàn thành một luận văn nghiên cứu hoặc thực tập tại một công ty tài chính ở Mỹ hay Việt Nam.Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn